Politica noastră de confidenţialitate.

Asociaţia română pentru promovarea psihanalizei - AROPA - aplică la modul cel mai serios politica de confidenţialitate faţă de utilizatorii serviciilor sale online. Adresele de email sau alte date personale introduse în formulare online nu sînt înstrăinate sau vîndute unor terţi cu intenţia de spam. Toate datele personale oferite la completarea formularelor sînt stocate în condiţii de securitate a datelor şi utilizate numai în cadrul serviciilor solicitate.

De asemenea, informaţiile personale obţinute în cursul dialogului online, prin email, nu sînt înstrăinate sub nicio formă sau utilizate pentru alte scopuri decît acela implicat direct de serviciul solicitat.

Pentru sesizări şi reclamaţii privind politica AROPA de confidenţialitate te rugăm să ne expediezi un email cu detalii precise despre cazul reclamat pe adresa aropa@freudfile.org.

Informaţiile noastre de contact se află aici.